Open Collective
Open Collective

Grondrecht has been archived.

Grondrecht has been archived and is no longer active.

Grondrecht

Grondrecht heeft jouw steun nodig om onafhankelijk onderzoek te organiseren naar de omvang van de PFOS-vervuiling, om verdere vervuiling in te perken en gerechtelijke stappen voor te bereiden zodat de geleden schade van de omwonenden vergoed wordt.

Contributors


Grondrecht is all of us

Our contributors 17

Thank you for supporting Grondrecht.

toon penen

Admin

€20 EUR

San Geerts

Admin

€10 EUR

Koen Eilers

Gold Digger

€250 EUR

Ilias Sfikas

Gold Digger

€220 EUR

Hans Callewaert

Gold Digger

€100 EUR

louise Van Ca...

Gold Digger

€50 EUR

Luc en Carien

Gold Digger

€50 EUR

Michel Stuyts

Graaf machien

€40 EUR

Nele Coen

Gold Digger

€30 EUR

Julie Renaerts

Gold Digger

€25 EUR

Renaat Van Hoof

Gold Digger

€25 EUR

Budget


Transparent and open finances.

View all transactions
Financial contribution to PFOndS

Debit from Grondrecht to PFOndS

-€817.62EUR
Completed
Contribution #477701
Monthly financial contribution to Grondrecht (Graaf machien)

Credit from Michel Stuyts to Grondrecht

+€20.00EUR
Completed
Contribution #465368
Financial contribution to Grondrecht (Gold Digger)

Credit from Bilyana to Grondrecht

+€25.00EUR
Completed
Contribution #467256
Today’s balance

--.-- EUR

Total raised

€817.62 EUR

Total disbursed

€817.62 EUR

Estimated annual budget

€240.00 EUR

About


 

De negen fundamenten van Grondrecht


Grondrecht is een initiatief van bezorgde burgers, als reactie op de onthullingen over de PFAS-vervuiling in Zwijndrecht en Antwerpen. Niettemin richt de beweging ook haar pijlen op beleid dat daarbuiten wordt gevoerd.

Meten = eten

Grondrecht eist dat overheid consequent PFAS-waarden meet in de grond, in het grondwater en in gewassen, in dieren en in mensen. Die metingen moeten in de eerste plaats gebeuren nabij PFAS-hotspots.
Grondrecht eist dat overheden actuele normen hanteren voor het testen van PFAS-waarden.

Informeren

Grondrecht eist dat de overheid duidelijke richtlijnen hanteert in gebieden die vervuild zijn met PFAS. Tot er meer zekerheid is over de omvang van de vervuiling en vergiftiging, hoort ‘Better safe than sorry’ het motto te zijn.

Preventief gezondheidsbeleid

Grondrecht eist dat de overheid gezondheidsbeleid uittekent dat rekening houdt met de risico’s van PFAS-vergiftiging. Indien nodig moet ook worden overgegaan op preventieve screening van risicogroepen op cholesterol, immuniteitsstoornissen, kankers.

Oosterweel en andere openbare werken

Grondrecht eist dat voor elk project waarvoor met PFAS-vervuilde grond verwerkt wordt, de risico’s voor de omgeving worden ingeschat. Voor grote infrastructuurwerken zoals die in het kader van de Oosterweelverbinding, dienen er sluitende garanties te zijn dat er geen risico’s zijn voor de omwonenden.
Grondrecht eist dat voor de inschatting van dergelijke risico’s, actuele normen worden gehanteerd.

Inperking en sanering

Grondrecht eist dat de verspreiding van met PFAS vervuilde gronden actief wordt ingeperkt, en dat werk wordt gemaakt van sanering van grond en grondwater. Vervuilde gebieden in de buurt van woonzones moeten prioritair behandeld worden.

De vervuiler betaalt


Grondrecht ijvert voor inperking en sanering op kosten van de vervuiler. Ze eist dat de overheid een voortrekkersrol speelt in het verhalen van die kosten op de vervuiler.
Daarnaast verenigt Grondrecht burgers die schade lijden of geleden hebben omwille van PFAS-vervuiling, en ondersteunt ze die bij het vorderen van een schadevergoeding. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar inwoners die een gezondheidsrisico lopen, particuliere eigenaars van vervuilde gronden, werknemers en landbouwers.

De onderste steen boven

Grondrecht eist dat onafhankelijk wordt nagegaan welke fouten werden gemaakt in het signaleren van de PFAS-vervuiling in Zwijndrecht. Daartoe volgt ze de activiteiten van de parlementaire onderzoekscommissie op de voet, en levert ze input aan haar leden.

Controle

Grondrecht ijvert voor een strengere controle op industriële lozingen van PFAS, en andere stoffen die een risico vormen voor het milieu. Daartoe eist Grondrecht dat de diensten die gebrekkig functioneerden in de periode 2017-2021 onafhankelijk worden doorgelicht.

Voorzorgsprincipe

Grondrecht gelooft in een milieubeleid dat lozing van afvalstoffen maar toelaat, indien met voldoende zekerheid is aangetoond dat die stoffen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu.